Duchowa Adopcja – czym jest?

Pełna poprawna nazwa brzmi: „Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą”. Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia.Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.

Istota Duchowej Adopcji wynika z osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa osoby adoptującej duchowo, wstawiennictwo o pomoc w ratowaniu od zagłady jednego nieznanego, lecz wybranego przez Boga-Dawcę Życia zagrożonego aborcją dziecka. Trwa przez okres 9 miesięcy.

CZYM  JEST ?

–        modlitwą w obronie poczętego życia,

–        osobistym wypełnieniem Jasnogórskich Ślubów Narodu,

–        pomocą dla osób cierpiących z powodu grzechu aborcji.

 

NAJCZĘŚCIEJ  STAWIANE  PYTANIA  I  ODPOWIEDZI

  1. Co to jest duchowa adopcja ?

Duchowa adopcja, jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie

matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańca świętego – radosnej, światła, bolesnej lub chwalebnej ( Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Maryjo)  oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Do modlitwy można dołączyć, dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

  1. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia ?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład:  częsta Spowiedź i Komunia

Święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy (litanie, nowenny, koronki).

Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze, indywidualne możliwości ich wypełnienia.

  1. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień ?

Tak. Dodatkowe postanowienia, nie są obowiązkowe, choć adoptujący, chętnie je

podejmują.

  1. Jak zrodziła się duchowa adopcja ?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki

Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek duchowej adopcji, powstał w kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

  1. Jakie są owoce duchowej adopcji ?

Duchowa adopcja skutecznie leczy, głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane

grzechem aborcji. Pozwala matkom, odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Uczy systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem – pogłębia życie duchowe. Staje się czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinie. Jest praktyką miłości Chrystusowej i żywym świadectwem wiary.

  1. Kto może podejmować duchową adopcję ?

Każdy – osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku

Jedynie dzieci, podejmują ją pod opieką rodziców.

7. Ile razy można podjąć duchowa adopcję ?

             Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.

8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia ?

Tak.

9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko ?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.

10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko ?

       Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.

11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy ?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie

Boże. Bóg jest Dawcą Życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko, żyło i było otoczone miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę ?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.

13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas ?

                Długa przerwa ( miesiąc, dwa) przerywa duchową adopcje. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy, należy duchową adopcję kontynuować, przedłużając o opuszczone dni.

14.  Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych ?

 Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.

15.   Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio, telewizję ?

Tak.

16.    Czy przyrzeczenia duchowej adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana ?

 Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.

17.   Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach – chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku ?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.

18.    W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie ?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy, odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania, dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia  modlitwy.

19.    Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji ?

W swoim środowisku mówić o duchowej adopcji o jej owocach.

FORMUŁA   PRZYRZECZENIA  DUCHOWEJ  ADOPCJI

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych,

Ja. . . . . . .

postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia. . . . .. .

w Święto / Uroczystość. . . . . . . . . .

biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia po urodzeniu.

Postanawiam:

–        odmawiać  codziennie modlitwę w intencji nienarodzonego,

–        codziennie odmawiać jedną tajemnicę różańca,

–        moje dobrowolne postanowienia. . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

p o d p i  s

                                      M O D L I T W A   C O D Z I E N N A

Panie Jezu – za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś.  Amen.